Bạn đang xem mục: công dân robot đầu tiên trên thế giới