Bạn đang xem mục: Excel

Nếu bạn nhận được một danh sách Excel với Họ tên ở một cột và muốn tách riêng họ, tên đệm và thành hai cột riêng biệt để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau thì thủ thuật này sẽ giúp bạn.